ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s § 19 zákona č. 182018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej "zákona") prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie, dotknutej osobe, ktorej osobné údaje spracúva


Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

A.R.S. spol. s r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica , IČO: 31560270

Kontakt: oou@arspneu.sk

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje :

Účelom spracovávania osobných údajov je: Objednanie tovaru v e-shope, dodanie tovaru a fakturácie dotknutých osôb - klientov pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov.


Spôsob spracovávania osobných údajov:

Automatizované spracovanie osobných údajov: web stránky prevádzkovateľa

• Poloautomatizované spracovanie osobných údajov (MS OFFICE)

• Neautomatizované spracovanie osobných údajov: objednávky, zmluvy, zoznamy, kontaktné údaje, iná dokumentácia


Právny základ: Súhlas dotknutej osoby, § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

ako aj Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

§ 13 odstavec 1, písmeno b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


Dotknuté osoby: klienti prevádzkovateľa


Zoznam osobných údajov: Titul pred, Titul za, Meno, Priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo telefónu, E-mail, Dátum registrácie, dodaný tovar, dátum dodaného tovaru


Doba uchovávania osobných údajov alebo kritéria na jej určenie sú uvedené v Lehotách na likvidáciu osobných údajov.

Dotknutá osoba na právo: na zákonné spracovávanie osobných údajov podľa § 13 zákona, na prístup podľa § 21 zákona, na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, na výmaz podľa § 23 zákona, na obmedzenie spracúvania podľa § 24 zákona, na prenos osobných údajov podľa §26 zákona, na namietanie spracúvania osobných údajov podľa § 27 zákona rovnako ako práva podľa § 19 ods. 2 zákona:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ako bol súhlas podľa zákona potrebný),
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
  • na informáciu, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

podrobné informácie nájdete v časti: Zásady ochrany osobných údajov

Kde je lepšia cena?
Ak ste niekde našli lepšiu cenu na niektorý náš produkt, dajte nám o tom vedieť!

Názov produktu:

Info o lepšej cene:

Kontrolný reťazec:

diskusia
Prosím opíšte len červené znaky.

Pirelli, Bridgestone - RTF (Run Flat Technology)

Michellin, ZP - (Zero Pressure)

Dunlop - DSST (Dunlop Self-Supporting Technology)

Goodyear - ROF (Run on Flat)

Partneri:  rezervačný systém  objednávkový systém