Všeobecné predajné podmienky

VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ PODMIENKY

PRE INTERNETOVÝ OBCHOD (ESHOP) SPOLOČNOSTI A.R.S. spol. s r.o.

Článok I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Všeobecné predajné podmienky (ďalej ako „VPP“) bližšie upravujú práva a povinností zmluvných strán, ktoré dopĺňajú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi prevádzkovateľom internetového obchodu, spoločnosti A.R.S. spol. s r.o., so sídlom Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 560 270, DIČ: 2020456482, IČ DPH: SK2020456482, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 367/S ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým je fyzická osoba – nepodnikateľ (ďalej aj ako „kupujúci“), na predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu cez prevádzkovaný internetový obchod (Eshop) predávajúceho (ďalej len ako „Kúpna zmluva“). Kúpna zmluva a VPP spolu aj ako „Zmluva“.

2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za kupujúceho - spotrebiteľa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

3. Predávajúci a kupujúci spolu ďalej v týchto VPP aj ako „strany“ a/alebo „zmluvné strany“.

4. Právne vzťahy medzi stranami, neupravené Kúpnou zmluvou a VPP, sa spravujú ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), zákonom číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom číslo 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spotrebiteľský zmluvný vzťah uzatvorený medzi predávajúcim a kupujúcim.

Článok II.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

1. Kontaktné údaje predávajúceho:

Poštová korešpondenčná adresa:

A.R.S. spol. s r.o.

Medený Hámor 4

974 01 Banská Bystrica

e-mailová adresa: arspneu@arspneu.sk

bankové spojenie predávajúceho: vedené vo VÚB, a.s., IBAN SK02 0200 0000 0003 8624 8382

2. Kontaktné údaje orgánu dozoru nad predávajúcim:

Všetky dostupné kontaktné údaje na Slovenskú obchodnú inšpekciu a jej jednotlivé zriadené inšpektoráty pre jednotlivé kraje sú zverejnené na (odkaz na link): https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

Orgán dozoru kontroly nad predávajúcim v mieste sídla predávajúceho (pre Banskobystrický kraj) je:

Inšpektorát SOI

Dolná 46

974 00 Banská Bystrica

Tel. kontakt: 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73

Fax: 048/412 46 93

Všeobecný e-mail na poskytovanie informácií: info@soi.sk

Článok III.

OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Predávajúci zverejňuje na svojej internetovej stránke www.arspneu.sk zoznam tovarov, ponúkaných na predaj kupujúcemu cez prevádzkovaný internetový obchod (Eshop) predávajúceho.

2. V prípade, že kupujúci prejaví záujem o kúpu tovaru cez internetový obchod (Eshop) predávajúceho, vyberie si požadovaný tovar, čo do akosti a množstva, podľa postupu určeného na objednanie tovaru cez Eshop predávajúceho. Pri každom ponúkanom tovare predávajúcim kupujúcemu je uvedená kúpna cena s DPH.

3. Pred odoslaním každej objednávky kupujúceho predávajúcemu, kupujúci vyplní všetky potrebné údaje, bez ktorých nie je možné objednávku predávajúcemu odoslať, a to v internetovom objednávkovom formulári predávajúceho vzťahujúceho sa na internetový obchod (Eshop) predávajúceho (ďalej aj ako „Objednávka“). Ak z Objednávky nevyplýva inak, je Objednávka kupujúceho vyjadrená ako „Objednávka s povinnosťou platby“.

4. Ak z Objednávky a/alebo z postupu objednávania tovaru cez Eshop predávajúceho nevyplýva inak, Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: identifikačné údaje kupujúceho, názov a špecifikáciu vybraného tovaru, množstvo tovaru, presné miesto dodania tovaru, a spôsob úhrady celej kúpnej ceny s DPH určenej na úhradu pre kupujúceho.

5. Každú vyplnenú Objednávku kupujúceho, pred jej odoslaním predávajúcemu, je kupujúci povinný si skontrolovať, najmä jej správnosť a úplnosť.

6. Ak nedôjde k zrušeniu odoslanej Objednávky kupujúcim predávajúcemu v lehote a za podmienok, ďalej uvedených najmä v článku IV. týchto VPP alebo v súlade so zákonom (a to Zákonom o ochrane spotrebiteľa alebo Občianskeho zákonníka), je každá takáto odoslaná Objednávka predávajúcemu pre kupujúceho záväzná. Pre predávajúceho je Objednávka kupujúceho záväzná, ak z týchto VPP nevyplýva inak, až keď Objednávku predávajúci kupujúcemu akceptoval (obvykle e-mailom). Ak predávajúci písomne alebo e-mailom neurčí inak, automatický e-mail o prijatí Objednávky od kupujúceho sa nepovažuje za akceptáciu Objednávky predávajúcim.

7. Riadnym akceptovaním Objednávky kupujúceho predajúcim vzniká medzi stranami Kúpna zmluva.

8. Tieto VPP sa vzťahujú na každú Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim cez Eshop predávajúceho, ak z Objednávky alebo z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi stranami nevyplýva inak.

Článok IV.

ZRUŠENIE ALEBO NEAKCEPTOVANIE OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci je oprávnený každú odoslanú Objednávku predávajúcemu zrušiť e-mailom alebo ústne /osobne na ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho/, a to kedykoľvek pred prevzatím tovaru od predávajúceho. Uvedené sa neuplatní, ak zo Zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov (najmä ak predávajúci nemá požadovaný tovar na sklade alebo nedokáže požadovaný tovar obstarať pre kupujúceho, prípadne ho dodať /odovzdať/ kupujúcemu v požadovanom množstve a/alebo v požadovanej lehote kupujúcim) neakceptovať prijatú Objednávku kupujúceho alebo zrušiť každú už akceptovanú Objednávku kupujúceho, o čom bude predávajúci kupujúceho informovať (obvykle telefonicky, písomne alebo e-mailom) s uvedením dôvodu.

3. Zrušením Objednávky ktoroukoľvek stranou podľa bodu 1. alebo 2. tohto článku VPP sa Objednávka ruší od počiatku a nie je strany záväznou.

Článok V.

DODANIE /ODOVZDANIE/ OBJEDNANÉHO TOVARU

1. Pri tovare predávanom predávajúcim kupujúcemu cez internetový obchod (Eshop) môže byť predávajúcim uvedená lehota na dodanie (odovzdanie) tovaru kupujúcemu. Uvedená lehota je len informatívna a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých predávaných tovarov kupujúcemu, najmä v kupujúcim požadovanom termíne.

2. Dodanie /odovzdanie/ tovaru predávajúcim kupujúcemu, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, uskutočňuje predávajúci obvykle prostredníctvom prepravnej (zásielkovej) služby. Ak predávajúci odovzdá tovar prepravcovi obstarávajúcemu jeho doručenie kupujúcemu, tovar prepravca doručí kupujúcemu na adresu kupujúceho vyplývajúcu z predávajúcim akceptovanej Objednávky kupujúcemu. Ak predávajúci neurčí inak, predávajúci a/alebo ním poverená osoba informuje zákazníka o odoslaní tovaru kupujúcemu, obvykle 1 deň pred plánovaným termínom na odovzdanie tovaru kupujúcemu.

3. Ak z  Objednávky kupujúceho, akceptovanej predávajúcim nevyplýva inak alebo predávajúci písomne alebo e-mailom neurčí inak, dodacia lehota je podľa skladových zásob predávajúceho alebo skladových zásob dodávateľa predávajúceho, obvykle v lehote nie dlhšej ako 5 pracovných dní. Ak bude dodacia lehota dlhšia ako 5 pracovných dní, o tejto skutočnosti informuje predávajúci kupujúceho spolu s uvedením predpokladaného termínu na odovzdanie tovaru kupujúcemu.

4. Kupujúci sa zaväzuje v deň, v ktorom má dôjsť k odovzdaniu tovaru kupujúcemu, zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru od predávajúceho alebo ním obstarávajúceho doručovateľa.

5. Pri prevzatí tovaru od predávajúceho, je kupujúci povinný si tovar riadne skontrolovať, najmä jeho akosť a množstvo. Akékoľvek vady tovaru spojené s prevzatím tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď pri prevzatí tovaru. Na neskôr nahlásené vady spojené s prevzatím tovaru nemusí predávajúci prihliadať.

6. Prevzatie tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu potvrdiť podpisom na dodacom liste. Ak dodací list z akéhokoľvek dôvodu nebude predávajúcim vystavený, prevzatie tovaru potvrdí kupujúci predávajúcemu podpisom na inom doklade, prípadne na faktúre.

Článok VI.

KÚPNA CENA S DPH, CENA INÝCH NÁKLADOV S DPH A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, celková cena s DPH za kúpu tovaru a s tým spojenú dopravu tovaru kupujúcemu, sa zobrazí kupujúcemu pred odoslaním Objednávky predávajúcemu (ďalej aj ako „cena s DPH“). Takto určená cena s DPH je konečná, pokiaľ sa strany nedohodnú inak (napr. v prípade zmeny Objednávky po jej akceptácií predávajúcim).

2. Kupujúci je povinný za každý objednaný a prevzatý tovar zaplatiť predávajúcemu cenu s DPH, a to najneskôr v deň prevzatia tovaru osobe, od ktorej tovar kupujúci prevzal (napr. kuriérovi expresnej zásielkovej služby, ktorá zabezpečovala odovzdanie tovaru kupujúcemu a pod.).

Článok VII.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

1. Pneumatiky sú vyrábané s najväčšou starostlivosťou za uplatnenia najlepších dostupných surovín, materiálov a technológií.

2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záručnú dobu na nový tovar v trvaní 24 mesiacov. Pokiaľ pôjde o tovar použitý s označením, že ide o použitý tovar, dohodli sa strany na nižšej záručnej dobe v trvaní 12 mesiacov.

3. Pokiaľ predávajúci poskytne kupujúcemu osobitnú záruku nad rozsah stanovený zákonnou záručnou dobou, záručná doba zo záruky má vždy prednosť. Záruku, ak ju predávajúci kupujúcemu poskytuje, predávajúci poskytne vystavením písomného záručného listu, ktorý odovzdá predávajúci kupujúcemu, a to najneskôr v deň prevzatia tovaru kupujúcim.

4. Zákonná záručná doba, ako aj záručná doba vyplývajúca zo záruky, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

5. Všeobecnou povinnosťou kupujúceho je zaobchádzať s prevzatým tovarom od predávajúceho podľa odporúčaní a pokynov predávajúceho (zverejnených aj na internetovej stránke www.arspneu.sk), ako aj podľa pokynov a odporúčaní výrobcu tovaru.

6. Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare, ktoré boli spôsobené:

- nesprávnym skladovaním pneumatík mimo skladových priestorov predávajúceho,

- použitím nesprávneho rozmeru pneumatiky alebo typu diskového kolesa,

- použitím zdeformovaného, skorodovaného alebo znečisteného diskového kolesa,

- použitím nevhodného rozmeru pneumatiky,

- použitím nevhodného dezénu alebo prevedenia pneumatiky,

- nesprávnou alebo neodbornou montážou pneumatiky,

- použitím pneumatiky pri nesprávnej geometrii vozidla alebo poškodením pneumatiky od chybnej časti vozidla,

- prehustením alebo podhustením pneumatiky,

- preťažovaním alebo dlhodobým nevyťažovaním vozidla,

- mechanickým, agresívnym alebo chemickým poškodením pneumatiky,

- poškodením pneumatiky nesprávnou medzerou pri dvojmontáži alebo cudzím predmetom medzi dvoma pneumatikami,

- jazdou na pneumatike bez vzduchu,

- dodatočnou úpravou povrchu pneumatiky narezaním alebo použitím pneumatiky pre športové účely (s výnimkou pneumatík určených na tento účel),

- poškodením alebo znehodnotením pneumatiky iným vplyvom (havária, požiar, vandalský čin .....),

- použitím pneumatiky pod úroveň minimálnej bezpečnostnej hĺbky dezénu stanovenej zákonom,

- nesprávnym používaním snehových reťazí,

- použitím pneumatík v rozpore s návodom na obsluhu a pri prevádzkovaní za iných podmienok, než bol tovar určený,

- za opravu na tovare, ktorá bola neodborne vykonaní inou osobou ako predávajúcim, ak jej následkom došlo k poškodeniu tovaru.

7. Postup týkajúci sa celého reklamačného konania (od prijatia až po vybavenie reklamácie kupujúceho uplatnenej kupujúcim u predávajúceho), vrátane nárokov kupujúceho z vád tovaru, upravuje reklamačný poriadok predávajúceho, zverejnený na každej prevádzke predávajúceho na území Slovenskej republiky, ako aj na internetovej stránke predávajúceho www.arspneu.sk.

Článok VIII.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1. Kupujúci ma právo sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil reklamáciu kupujúceho alebo ak sa domnieva že predávajúci porušil práva kupujúceho. Za tým účelom má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu VPP odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom jeho voľba obrátiť sa na súd nie je týmto bodom dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s alternatívnym riešením sporov ustanovuje zákon číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IX.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ CEZ ESHOP PREDÁVAJÚCEHO

1. Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní odo dňa jej uzatvorenia medzi stranami.

2. Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy, ak zo zákona a/alebo zo Zmluvy nevyplýva inak.

3. Odstúpenie od Zmluvy môže kupujúci vykonať aj prostredníctvom formulára na odstúpenie, ktorý je zverejnený na internetovej predávajúceho www.arspneu.sk.

4. Odstúpenie od Zmluvy je potrebné zaslať poštou na aktuálnu adresu sídla predávajúceho, zapísanú v čase odoslania odstúpenia od Zmluvy predávajúcemu a zverejnenú na internetovej stránke: www.orsr.sk alebo prostredníctvom kontaktného e-mailu.

5. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak odstúpenie od Zmluvy bolo kupujúcim odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie.

6. V prípade, že kupujúci uhradí predávajúcemu v lehote na odstúpenie od Zmluvy platby súvisiace so Zmluvou, tieto budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy predávajúcemu, a to spôsobom, akým kupujúci tieto platby predávajúcemu uhradil alebo iným vhodným spôsobom.

7. V prípade, že kupujúci má tovar od predávajúceho, tento je kupujúci povinný po odstúpení od Zmluvy vrátiť predávajúcemu nepoškodený a nepoužitý (ktorý by mal byť aj v pôvodnom obale, ak je to možné), a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru, ktorý je v dispozícií kupujúceho, znáša kupujúci.

8. Kupujúci nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť týmto spôsobom /t.j. bez udania dôvodu a v lehote 14 dní/ v prípadoch uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, najmä v Zákone o ochrane spotrebiteľa.

Článok X.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“) a Kúpnou zmluvou a VPP.

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie plnenia z Kúpnej zmluvy a VPP podľa § 13 ods. 1. písm. b) ZoOÚ. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností z Kúpnej zmluvy a VPP. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu existencie Kúpnej zmluvy a VPP a v prípade ukončenia Kúpnej zmluvy a VPP po dobu určenú osobitnými predpismi (napr. predpisy o archivácií, účtovné predpisy). Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

3. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Poskytnutie osobných údajov podľa tejto Kúpnej zmluvy a VPP je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľovi nezodpovedá prevádzkovateľ za riadne a včasné plnenie povinností podľa Kúpnej zmluvy a VPP, nakoľko môže dôjsť k nesprávnej identifikácii kupujúceho.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje tretej strane, ktorá prevádzkovateľa zastupuje alebo inak chráni práva a oprávnené záujmy prevádzkovateľa (napr. osoby oprávnené na vymáhanie a inkaso pohľadávok predávajúceho a pod.) alebo sa s prevádzkovateľom podieľa na vytváraní, vývoji, realizácii alebo predaji tovaru a poskytovaní služieb, alebo sa podieľa na údržbe, prevádzke, vývoji systémov alebo technológií, prostredníctvom ktorých dochádza k predaju tovaru alebo poskytovaniu služieb prevádzkovateľom, a tiež subjektom, ktoré spracúvajú prevádzkovateľovi účtovníctvo.

Článok XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti strán, bližšie neupravené v Zmluve sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, bez použitia kolíznych noriem.

2. Tieto VPP sú v celom rozsahu platné odo dňa uvedeného nižšie v týchto VPP.

3. VPP predávajúceho sú zverejnené ak na internetovej stránke predávajúceho www.arspneu.sk.

4. Tieto VPP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu dňom uzatvorenia Kúpnej zmluvy medzi stranami cez internetový obchod (Eshop) predávajúceho.

V Banskej Bystrici, dňa 30.4.2018

Ing. Marián Skačan,

konateľ A.R.S. spol. s r.o.

Kde je lepšia cena?
Ak ste niekde našli lepšiu cenu na niektorý náš produkt, dajte nám o tom vedieť!

Názov produktu:

Info o lepšej cene:

Kontrolný reťazec:

diskusia
Prosím opíšte len červené znaky.

Pirelli, Bridgestone - RTF (Run Flat Technology)

Michellin, ZP - (Zero Pressure)

Dunlop - DSST (Dunlop Self-Supporting Technology)

Goodyear - ROF (Run on Flat)

Partneri:  rezervačný systém  objednávkový systém