Všeobecné predajné podmienky

Všeobecné predajné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné predajné podmienky (ďalej ako „VPP“) prevádzkovateľa internetového obchodu A.R.S. spol. s r.o., Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 560 270, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 367/S (ďalej len „predávajúci“) sa vzťahujú na všetky vzťahy, ktoré vznikajú pri predaji tovaru predávajúcim zákazníkovi prostredníctvom internetového obchodu. Zákazníkom predávajúceho môže byť fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba (ďalej ako „kupujúci“). Tieto obchodné vzťahy sa ďalej riadia zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľom, aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

2. Uzatvorenie Zmluvy - objednávka

2.1. Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe akceptácie objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Objednávku tovaru uskutoční kupujúci prostredníctvom elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.vybertesipneumatiky.sk. Odoslaná objednávka je pre kupujúceho záväzná a k jej účinnému odvolaniu zo strany kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie bude doručené predávajúcemu skôr, ako predávajúci uskutoční akceptáciu objednávky kupujúceho. V prípade, ak kupujúcim je spotrebiteľ, nie je tým dotknuté ustanovenie § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: identifikačné údaje kupujúceho, názov tovaru, technickú špecifikáciu a množstvo tovaru, presné miesto dodania tovaru, spôsob úhrady kúpnej ceny.

2.2. Predávajúci si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov (najmä ak predávajúci nemá požadovaný tovar na sklade, resp. nedokáže požadovaný tovar obstarať, prípadne ho dodať kupujúcemu v požadovanom množstve) neakceptovať objednávku kupujúceho alebo zrušiť už potvrdenú objednávku kupujúceho, o čom bude kupujúceho informovať (telefonicky, písomne, e-mailom).

2.3. Ak je kupujúci spotrebiteľom, neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy je Informácia pre zákazníka, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.

3. Platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola predávajúcim akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu a to riadne a včas.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.vybertesipneumatiky.sk k vybranému tovaru. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. K takto určenej kúpnej cene budú pripočítané náklady na dopravu tovaru kupujúcemu (ďalej ako „Kúpna cena“).

3.3. Kúpnu cenu uhradí kupujúci pri prevzatí tovaru priamo kuriérovi expresnej zásielkovej služby, ktorá zabezpečuje dopravu tovaru kupujúcemu.

4. Dodacie podmienky

4.1. Dodanie tovaru predávajúci realizuje expresnou zásielkovou službou na adresu kupujúceho určenú v objednávke.

4.2. Dodacia doba tovaru je od 24 hodín do 5 pracovných dní podľa skladových zásob predávajúceho. V prípade dlhšej dodacej doby ako 5 pracovných dní je predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho spolu s uvedením dodatočnej dodacej lehoty. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v dodatočnej lehote, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa v prípade, že kupujúci je spotrebiteľom.

4.3. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať správnosť a úplnosť dodaného tovaru v zmysle článku 5 VPP. Na neskoršie nahlásenie nedostatkov zistiteľných pri prevzatí tovaru predávajúci nebude prihliadať.

4.4. V prípade neprevzatia doručeného tovaru hradí kupujúci oprávnené náklady vzniknuté predávajúcemu v plnej výške. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, týmto dojednaním nie je dotknuté ustanovenie § 10 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa.

4.5. S tovarom odovzdá predávajúci kupujúcemu aj daňový doklad, ktorý je zároveň dodacím listom.

5. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

5.1. Pneumatiky sú vyrábané s najväčšou starostlivosťou za uplatnenia najlepších dostupných surovín, materiálov a technológií.

5.2. Predávajúci poskytuje na tovar záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Celková záruka na pneumatiky je limitovaná dobou do ojazdenia pneumatiky na minimálnu hĺbku dezénovej drážky stanovenej zákonom (maximálne 24 mesiacov od dátumu predaja).

5.3. Predávajúci poskytuje záruku za vady tovaru nasledovne:

- množstevné vady - vady tovaru spočívajúce v dodaní menšieho ako dohodnutého množstva tovaru - kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí právna fikcia, že tovar bol kupujúcemu dodaný v dohodnutom množstve.

- viditeľné mechanické poškodenie tovaru vrátane nevhodného obalu a škrabancov a ostatné zjavné vady, ktoré sú viditeľné priamo pri dodaní tovaru – kupujúci je povinný tieto oznámiť najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí, že tovar bol kupujúcemu dodaný bez zjavných vád.

- vady zistiteľné pri rozbalení tovaru - kupujúci je povinný všetky zjavné vady tovaru, ktoré sú zistiteľné po jeho rozbalení, bezodkladne oznámiť predávajúcemu a nesmie s tovarom ďalej nakladať a používať ho.

- vady nezistiteľné inak ako používaním tovaru – ide o skryté vady, ktoré je kupujúci oprávnený a povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 7 dní ako vady zistil alebo za dodržania odbornej starostlivosti mohol zistiť; po uplynutí tejto lehoty nároky kupujúceho z týchto vád tovaru zanikajú.

5.4. Všeobecnou povinnosťou kupujúceho je zaobchádzať s výrobkami podľa pokynov, ktoré sú uvedené v katalógoch, návodoch a prospektoch výrobcov nových pneumatík. Predávajúci nezodpovedá - za vady spôsobené:

- nesprávnym skladovaním pneumatík mimo sídla predávajúceho

- použitím nesprávneho rozmeru pneumatiky alebo typu diskového kolesa

- použitím zdeformovaného, skorodovaného alebo znečisteného diskového kolesa

- použitím nevhodného rozmeru pneumatiky

- použitím nevhodného dezénu alebo prevedenia pneumatiky

- nesprávnou alebo neodbornou montážou pneumatiky

- použitím pneumatiky pri nesprávnej geometrii vozidla alebo poškodením pneumatiky od chybnej časti vozidla

- prehustením alebo podhustením pneumatiky

- preťažovaním alebo dlhodobým nevyťažovaním vozidla

- mechanickým, agresívnym alebo chemickým poškodením pneumatiky

- poškodením pneumatiky nesprávnou medzerou pri dvojmontáži alebo cudzím predmetom medzi dvoma pneumatikami

- jazdou na pneumatike bez vzduchu

- dodatočnou úpravou povrchu pneumatiky narezaním alebo použitím pneumatiky pre športové účely (s výnimkou pneumatík určených na tento účel)

- poškodením alebo znehodnotením pneumatiky iným vplyvom (havária, požiar, vandalský čin .....)

- použitím pneumatiky pod úroveň minimálnej bezpečnostnej hĺbky dezénu stanovenej zákonom

- nesprávnym používaním snehových reťazí

- použitím pneumatík v rozpore s návodom na obsluhu a pri prevádzkovaní za iných podmienok, než bol výrobok určený

- za opravu na výrobkoch, ktoré boli neodborne vykonané a ich následkom došlo k poškodeniu výrobku.

5.5. Postup pri reklamačnom konaní, vrátane nárokov kupujúceho z vád tovaru upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

5.6. V prípade, ak je kupujúci považovaný za spotrebiteľa, ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka majú prednosť pred dojednaniami v tomto článku.

6. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa

6.1. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, má kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru a to bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci, je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy Na odstúpenie od zmluvy je kupujúci oprávnený použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytol predávajúci.

6.2. Tovar vrátený kupujúcim nesmie byť použitý ani poškodený, mal by byť v pôvodnom obale, ak je to možné a pri jeho vrátení je kupujúci povinný doložiť doklad o kúpe tovaru.

6.3. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu hradí v plnej výške kupujúci.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto VPP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho www.vybertesipneumatiky.sk.

7.2. VPP platia v tom rozsahu a znení, v akom sú na webovej stránke predávajúceho zverejnené v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu.

7.3. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto VPP stanú celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

7.4. Spoločnosť A.R.S. spol. s r.o., Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 560 270, spracúva na základe zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako prevádzkovateľ osobné údaje svojich zákazníkov – kupujúcich (ďalej aj ako „dotknuté osoby“), a to v rozsahu potrebnom pre riadne plnenie povinností predávajúceho, najmä: titul, meno a priezvisko kupujúceho, adresa trvalého pobytu kupujúceho, prípadne adresa pre dodanie tovaru alebo adresa pre doručovanie písomností, telefonický, mobilný a e-mailový kontakt kupujúceho, údaje o objednávke kupujúceho, údaje potrebné pre riadne vybavenie reklamácie tovaru a pod. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich za účelom riadneho plnenia zmluvných povinností pri predaji tovaru kupujúcim v zmysle týchto VOP (najmä uzatvorenie, plnenie, zmena a ukončenie Zmluvy, vystavovanie daňového dokladu a pod.), a to po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu predávajúceho a kupujúceho, resp. do úplného urovnania všetkých  práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu strán, alebo na inú dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

7.5. Predávajúci je oprávnený spracúvané osobné údaje kupujúceho sprístupniť v nevyhnutnom rozsahu za účelom riadneho plnenia svojich zmluvných povinností tretej osobe, ktorá sa podieľa na plnení zmluvných povinností predávajúceho (napr. prepravca tovaru), ďalej osobe, ktorá predávajúceho zastupuje alebo inak chráni jeho oprávnené záujmy (osoba oprávnená na vymáhanie a inkaso pohľadávok, advokát a pod.), čo kupujúci objednaním tovaru a uzatvorením Zmluvy s predávajúcim berie na vedomie a súhlasí s tým.

7.6. Dotknuté osoby majú právo vyžadovať od predávajúceho potvrdenie, či predávajúci spracúva ich osobné údaje, vrátane zoznamu spracúvaných osobných údajov, ďalej majú právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, na ich blokovanie ako aj na uplatnenie ďalších práv uvedených v § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov.

Košík
Počet kusov : 0
Počet položiek : 0

Suma:
EUR : 0,00 s DPH
Kde je lepšia cena?
Ak ste niekde našli lepšiu cenu na niektorý náš produkt, dajte nám o tom vedieť!

Názov produktu:

Info o lepšej cene:

Kontrolný reťazec:

diskusia
Prosím opíšte len červené znaky.

Pirelli, Bridgestone - RTF (Run Flat Technology)

Michellin, ZP - (Zero Pressure)

Dunlop - DSST (Dunlop Self-Supporting Technology)

Goodyear - ROF (Run on Flat)

Partneri:  rezervačný systém  objednávkový systém