Informácie pre spotrebiteľa

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA A.R.S.

Spoločnosť A.R.S. je predajca pneumatík a diskov uvedených v katalógu ktorý je zverejnený na webovej stránke www.vybertesipneumatiky.sk (ďalej len ako „tovar“), ktorý ponúka na predaj zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu. Kúpna zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu, sa medzi zákazníkom a spoločnosťou A.R.S. uzatvára potvrdením elektronickej objednávky zákazníka zo strany spoločnosti A.R.S. Súčasťou každej zmluvy sú Všeobecné predajné podmienky (ďalej len „VPP“), ktoré sú na zverejnené webovej stránke www.vybertesipneumatiky.sk a ktoré sú pre zákazníka záväzné.

Cena tovaru je zverejnená na webovej stránke www.vybertesipneumatiky.sk položkovito pre každý tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu. Cena tovaru je uvedená vrátane DPH. K cene tovaru bude predávajúci účtovať náklady na dopravu (ďalej len „cena“). Výška nákladov na dopravu je uvedená na webovej stránke www.vybertesipneumatiky.sk. Takto určenú cenu uhradí zákazník pri prevzatí tovaru.

Spoločnosť A.R.S. dodá zákazníkovi objednaný tovar spravidla do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky zákazníka. Povinnosť dodať tovar si spoločnosť A.R.S. splní odoslaním tovaru zákazníkovi prostredníctvom expresnej zásielkovej služby na adresu, ktorú zákazník uviedol v elektronickej objednávke.

Spoločnosť A.R.S. poskytuje svojim zákazníkom zákonnú záručnú dobu na dodaný tovar v trvaní dvoch (2) rokov. Reklamáciu dodaného tovaru, je zákazník oprávnený uplatniť priamo u spoločnosti A.R.S., a to osobne v prevádzke spoločnosti A.R.S., písomne alebo e-mailom na kontaktné adresy uvedené v závere tejto listiny. Reklamáciu tovaru spoločnosť A.R.S. vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a to v súlade s platnými právnymi predpismi a reklamačným poriadkom zverejneným webovej stránke www.vybertesipneumatiky.sk. Ak je predmetom reklamácie vada tovaru, ktorú je možné odstrániť, zákazník je oprávnený (i) požadovať odstránenie vady na tovare alebo (ii) požadovať výmenu tovaru, resp. jeho vadnú časť za bezvadnú. Ak je predmetom reklamácie vada tovaru, ktorú nie je možné odstrániť, je zákazník oprávnený (i) požadovať výmenu tovaru alebo (ii) odstúpiť od zmluvy alebo (iii) požadovať primeranú zľavu z ceny. Podrobnosti o zodpovednosti spoločnosti A.R.S. za vady tovaru upravuje § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a reklamačný poriadok spoločnosti A.R.S. Podmienky pre poskytnutie záruky spoločnosťou A.R.S. upravuje reklamačný poriadok. Spoločnosť A.R.S. nezodpovedá za vady na tovare, ktoré boli spôsobené najmä nevhodnou manipuláciou s tovarom ako aj nesprávnym uskladnením tovaru zákazníkom, bližšie uvedenými vo VPP. Zákazník môže svoje podnety a sťažnosti vo vzťahu k zmluve so spoločnosťou A.R.S. uplatniť na príslušnom inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie, www.soi.sk.

V prípade nespokojnosti zákazníka so spôsobom vybavenia reklamácie alebo v prípade, ak sa zákazník domnieva, že spoločnosť ARS porušila jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na spoločnosť ARS so žiadosťou o nápravu. Ak spoločnosť ARS na žiadosť zákazníka neodpovie ani do 30 dní od jej odoslania alebo odpovie zamietavo, zákazník má v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Podmienky a spôsob podania návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu podrobne upravuje uvedený zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy je kupujúci oprávnený použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytol predávajúci. Odstúpením od zmluvy vzniká kupujúcemu povinnosť vrátiť predávajúcemu tovar a predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu cenu za tovar. Vrátený tovar nesmie byť použitý ani poškodený, mal by byť v pôvodnom obale ak je to možné a pri jeho vrátení je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu hradí v plnej výške kupujúci.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do momentu splnenia všetkých povinností strán vyplývajúcich zo zmluvy a VOP.

V Banskej Bystrici, dňa 1.7.2016

Ing. Marian Skačan, konateľ

www.arspneu.sk

                                     A.R.S. s.r.o., Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 560 270 (ďalej len „A.R.S.“

                                                    tel. č.: 048 / 415 66 99; e-mailový kontakt: bystrica@arspneu.sk

Kde je lepšia cena?
Ak ste niekde našli lepšiu cenu na niektorý náš produkt, dajte nám o tom vedieť!

Názov produktu:

Info o lepšej cene:

Kontrolný reťazec:

diskusia
Prosím opíšte len červené znaky.

Pirelli, Bridgestone - RTF (Run Flat Technology)

Michellin, ZP - (Zero Pressure)

Dunlop - DSST (Dunlop Self-Supporting Technology)

Goodyear - ROF (Run on Flat)

Partneri:  rezervačný systém  objednávkový systém