Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

25. mája 2018 vstúpila do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation), vďaka ktorej budú Vaše osobné údaje lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontrolu.

V A.R.S. spol. s r.o. nám na súkromí našich zákazníkov veľmi záleží.


Aktualizovali sme preto naše Zásady ochrany osobných údajov a pripravili sme pre Vás jednoducho použiteľné nástroje, aby ste mohli spravovať svoje osobné údaje a využívať svoje práva. Prečítajte si ich prosím a v prípade, ak vám súčasné súhlasy nevyhovujú, zmeňte si aktuálne nastavenia .“

“My”, A.R.S. spol. s r.o., Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31560270, spracúvame osobné údaje, ktoré sme zozbierali od alebo o „Vás“, kým ste navštevovali naše internetové stránky, alebo inak komunikovali s nami cez iné prostriedky. Keďže pôsobíme v EÚ, spracúvame vaše osobné údaje v súlade s aplikovateľnými zákonmi a inými štatutárnymi nariadeniami.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (“Zásady”) Vás informujú o tom, ako zbierame a používame Vaše osobné údaje a ako môžete ich použitie kontrolovať a tiež opisuje naše praktiky týkajúce sa údajov zozbieraných z našich internetových stránok, ktoré prepájajú na alebo spájajú s týmito nariadeniami (také internetové stránky, počítačové alebo mobilné softwarové aplikácie, sociálne siete a HTML formátované emailové správy), rovnako ako offline predajné alebo marketingové aktivity (spoločne ako “služby”).

1. Čo sú to osobné údaje?

Osobné údaje sú informácie, ktoré priamo alebo nepriamo identifikujú Vás (užívateľa služby) ako jednotlivca, nepriamo znamená v spojení s inými informáciami, napríklad Vaším menom, užívateľským menom, adresou a telefónnym číslom, špecifickým identifikátorom zariadenia ako IMEI alebo MAC adresa alebo IP adresa.

2. Ako a prečo zbierame osobné údaje?

a) Informácie, ktoré nám dávate

Počas Vášho využívania služieb môžeme zbierať Vaše osobné údaje. V takom prípade budete buď požiadaný o výslovný súhlas so zbieraním a ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov alebo informovaný o tom, že takéto spracúvanie je v súlade s inými právnymi nariadeniami. Použijeme Vaše osobné údaje na dôvody opísané nižšie, alebo po uvidení Vášho súhlasu. Nebudeme zbierať a spracúvať viac, alebo iné druhy osobných údajov ako je nevyhnutné pre naplnenie daných cieľov. Budeme používať osobné údaje len v súlade s týmito zásadami, pokiaľ neposkytnete špecifický súhlas na ďalšie použitie Vašich osobných údajov. Ak si použijeme Vaše osobné údaje na dosiahnutie cieľov iných, ako na ktoré boli pôvodne zbierané, budeme Vás vopred informovať v prípade, že spracúvanie je založené na Vašom súhlase o používaní Vašich osobných údajov na iný cieľ, ako na ktorý bolo Vami udelené pôvodné povolenie.

V prípade, že využijeme Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, budete mať právo kedykoľvek odstúpiť od dohody bez ovplyvnenia zákonnosti spracúvania založeného na súhlase udelenom pred odstúpením.

Každý registračný formulár indikuje, aký typ osobných údajov zbierame – rôzne dôvody môžu vyžadovať zber rôznych osobných údajov, napríklad:

· na získanie propagačných informácií, ktoré môžu vyžadovať zadanie Vášho celého mena, adresy, emailovej adresy a/alebo telefónneho čísla;

· pre registrovanie sa v niektorej z našich súťaží a iných propagačných akcií, môže byť potrebné zadať Vaše celé meno, adresu, emailovú adresu a/alebo telefónne číslo;

· pri kontaktovaní nás cez kontaktný formulár, môže byť potrebné zadať Vaše celé meno, adresu, emailovú adresu a/alebo telefónne číslo;

· na vytvorenie užívateľského konta na využívanie našich komerčných prostriedkov alebo aplikácií, ako napríklad online obchody, online kalendára stretnutí, aplikácií riadenia zamestnancov, žiadostí cenovej ponuky, atď., budete musieť registrovať Vaše celé meno, užívateľské meno a heslo a detaily o vozidle spolu s číslom ŠPZ, značky a modelu auta a dátumu výroby;

· na vytvorenie užívateľského konta nástrojov na sociálnych sieťach ako sú blogy, fóra, diskusné stránky, môže byť potrebné zadať meno užívateľa, emailovú adresu, užívateľské meno a heslo;

· na ďalšie vyššie uvedené nástroje a pre ich dôvody (napr. miesto objednávky) užívateľ musí poskytnúť doplňujúce informácie, ako adresa a informácie o objednávke.

· Pre poskytnutie pneumatík a služieb správy vozidiel, ku ktorým ste sa prihlásili, budeme požadovať údajový subjekt o súhlas so zberom údajov správania vodiča a geografických údajov umiestnenia vodiča ako podstatné pre vykonanie služieb.

b) Informácie, ktoré získavame Vašim využívaním našich služieb

Neustále pracujeme na zlepšovaní Vášho zážitku z návštevy našich internetových stránok alebo Vašej komunikácie s nami pomocou iných prostriedkov.

Z Vašej komunikácie s nami a Vašim využívaním našich služieb môžeme zbierať osobné údaje. Osobné údaje, ktoré zbierame môžu obsahovať nie len ale aj:

· informácie o zariadení (napr. model hardwaru, verzia operačného systému, identifikátory zariadenia alebo telefónne číslo);

· informácie prihlásenia (napr. IP adresa, systémová aktivita, nastavenie hardwaru a jazyka, dátum a čas Vašej požiadavky);

· cookies (sú to malé textové súbory, ktoré prehliadač inštaluje do Vášho počítača alebo iného zariadenia cez našu internetovú stránku);

· webové signály (tieto malé obrázky alebo objekty na našej internetovej stránke alebo v emaily sú prevažne pre Vás neviditeľné, ale dovoľujú A.R.S. spol. s r.o. overovať, či ste prezerali našu internetovú stránku alebo email. Webové signály fungujú v kombinácii s cookies a oba využívame za rovnakým účelom);

· správanie zákazníka na internetovej stránke, ako kliknutia, rolovania, pohyby myšou, sledovanie relácií;

· na získanie služieb, o ktoré žiadate môžeme potrebovať zozbierať informácie o Vašich zariadeniach, napríklad informácie obsiahnuté v http hlavičkách (definované nižšie) alebo iné signály protokolov internetového prenosu, alebo typ zariadenia a verziu, operačný systém, prepojenia vzťahu užívateľ-agent a informácie o prítomnosti užívateľa alebo o používaní „aplikácií“ na Vašom mobilnom telefóne, rozlíšenie obrazovky. Môžeme tiež zbierať informácie geografickej polohe a údaje o správaní vzhľadom na používanie Vašich zariadení.

Prosím pozrite si aj naše zásady používania cookies pre viac informácií týkajúcich sa používania cookies a webových signálov na našich stránkach, zahrňujúcich ich spravovanie, špecifické príčiny, kategórie údajov, ktoré pomáhajú zbierať a dobu trvania ich aktivity.

3. Čo robíme s Vašimi osobnými údajmi?

Všetky osobné údaje zozbierané od Vás sú uložené v bezpečnej infraštruktúre pod našim vedením s podporou vonkajších dodávateľov ako opisuje časť 5 týchto zásad.

V závislosti od Vášho užívania našich služieb môžeme zbierať Vaše osobné údaje na tieto ciele (Ciele):

registrovať Vás ako užívateľa našich služieb a poskytovať zmluvné služby;

zabezpečenie, že obsah služby je Vám predstavený tým najefektívnejším spôsobom pre Vás a Vaše zariadenie;

spracúvanie Vašich online objednávok;

spracúvanie a predávanie sťažností a požiadaviek;

skúmanie a analyzovanie trhu, rovnako ako používania produktov a služieb zákazníkmi (napr. senzorová analýza pneumatík a údajov o vozidle, zisťovanie Vášho názoru na naše produkty a služby formou vyplnenia prieskumu alebo dotazníka);

napomáhanie v oblasti hodnotenia, zlepšovania a napravovanie našich produktov a služieb;

interné podanie;

marketing, spolu s poskytovaním informácií, o ktoré ste nás žiadali (pozrite časť nižšie priamy marketing);

organizovanie súťaží a/alebo iných propagačných akcií;

nábor (ak ste nám poskytli informácie v tomto ohľade); a

upozorňovanie Vás o určitých zmenách našich služieb.

Nemôžeme zbierať osobné údaje, ktoré nie sú relevantné k dosiahnutiu cieľov určených vyššie alebo inak oznámeného Vám v dobe získavania súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov a nesmieme uskladňovať údaje dlhšie ako je nevyhnutné pre naplnenie cieľov, alebo prípadného obdobia určeného dohodou alebo zákonom.

Toto znamená, že uskladňujeme Vaše osobné údaje:

· kým ste Vy ako údajový subjekt predmetom tohto spracúvania s možnosťou namietať poskytnutou v každej komunikácii – v prípade spracúvania Vašich osobných údajov založenom na Vašich právnych záujmoch je namietanie oprávnené (napr. ak sú aplikovateľné priame marketingové aktivity)

· do doby exspirácie právneho záujmu – v prípade spracúvania Vašich osobných údajov je pre zabezpečenie Vášho právneho záujmu namietanie neoprávnené, napr. vykonanie zabezpečenia Vašich povinností a ochrany pred podvodmi;

· pokiaľ sú právne povinnosti v platnosti – v prípade spracúvania Vašich osobných údajov na základe právnych povinností;

· pokiaľ je služba a/alebo činnosť Vami vyžiadaná skompletizovaná alebo ste odstúpili od služby/činnosti – v prípade spracúvania osobných údajov spolu so službami, ktoré Vám poskytujeme a žiadny iný dôvod na uchovanie údajov nie je prítomný;

· ak je súhlas so spracúvaním stiahnutý – v prípade, že sa spoliehame na Váš súhlas so spracovaním užívateľských osobných údajov a neexistuje iný právny nárok na udržanie osobných údajov (a možnosť odstúpenia od súhlasu je poskytnutá v každej komunikácii)

V každom prípade budete informovaný o uložení Vašich osobných údajov za určitým cieľom, aj v prípade, že nie je požadovaný Váš súhlas podľa aplikovateľného zákona, rovnako ako v prípade spracúvania osobných údajov na základe štatutárnych alebo zmluvných požiadaviek, alebo požiadaviek nevyhnutných pre vstúpenie do zmluvného vzťahu, rovnako ako v prípade, že budete povinný poskytnúť osobné údaje a v prípade možných zlyhaní v rámci poskytovania daných údajov.

Všeobecne platí, že vymažeme osobné údaje zozbierané od Vás, keď už nie sú viac nevyhnutné k dosiahnutiu cieľa, na ktoré boli pôvodne zbierané, avšak, môžeme požadovať uskladnenie Vašich osobných údajov po dlhšiu dobu ak je to vyžadované zákonom.

4. Diskrétnosť a bezpečnosť Vašich osobných údajov

Považujeme ochranu údajov za vážnu. Aplikujeme primeranú úroveň ochrany a implementujeme odôvodnené fyzické, elektronické a administratívne procesy pre obranu informácií zozbieraných pred náhodným alebo bezprávnym zničením, stratou, alternáciou, neautorizovaným odhalením, alebo prístupom k prenášaným, uskladneným, alebo inak spracúvaným osobným údajom. Naše informácie o bezpečnostných zásadách a postupoch sú úzko späté a v súlade s široko prijatými medzinárodnými štandardmi a sú overované a aktualizované pravidelne ako je nevyhnutne požadované pre potreby našej práce, menami technológií a regulačnými požiadavkami. Prístup k Vašim osobným údajom je udelený len pre personál poskytujúci služby na našich pobočkách, ktorý ich potrebuje vedieť pre plnenie svojich povinností.

Spomedzi iných okolností zdokonaľujeme bezpečnosť Vašich údajov pomocou:

· používanie šifrovania, kde je to vhodné;

· používanie ochrany heslom;

· požadovanie zmluvných garancií od tretích strán;

· Limitovanie prístupu k Vašim osobným údajom na základe princípu potreby vedieť (napr. len zamestnanci, ktorí potrebujú Vaše osobné údaje pre dôvody opísané vyššie majú udelené povolenie prístupu k nim); a

· Zavedením odôvodnených opatrení na zabezpečenie toho, že naši zamestnanci a spolupracovníci s prístupom k Vašim osobným údajom budú školení v oblasti ochrany údajov a budú spracúvať Vaše osobné údaje v zmysle tohto stanoviska a našich povinností podľa aplikovateľných zákonov o súkromí.

V prípade úniku obsahujúceho osobné údaje budeme nasledovať všetky aplikovateľné zákony o oznamoch úniku údajov.

5. Komu odhaľujeme Vaše osobné údaje?

Odhalíme Vaše osobné údaje len za účelom dosiahnutia cieľa a tým tretím stranám, ako je opísané nižšie. Podstúpime potrebné kroky k zabezpečeniu toho, že Vaše osobné údaje sú spracúvané, zabezpečené a prenášané podľa aplikovateľného zákona.

a) V rámci Bridgestone Group v Európe

Sme súčasťou svetovej organizácie (“Bridgestone Group”), pozostávajúcej z viacerých spoločností v Európe a zahraničí. Vaše osobné údaje môžu byť prenášané jednej alebo viacerým spolupracujúcim spoločnostiam v rámci Bridgestone Group v alebo mimo Európy ak je to nutné pre spracúvanie a uloženie údajov, poskytujúc Vám prístup k našim službám, poskytujúc podporu zákazníkom, rozhodovaním o zlepšení služieb, vývoji obsahu a ostatných cieľoch opísaných v rámci týchto zásad.

Vyššie uvedené je prísne späté s:

· akýmkoľvek druhom služby poskytovanej niektorou zo spoločností skupiny Bridgestone (podľa relevantnej dohody o spracúvaní) alebo

· skutočnosťou, že viac ako jedna spoločnosť zo skupiny Bridgestone rozhoduje o tom, ako sú Vaše osobné údaje použité (podľa relevantnej dohody o spoločnom kontrolovaní) alebo

· skutočnosťou, že ďalší člen skupiny Bridgestone sa stáva osobitným kontrolórom pre dosiahnutie určitého cieľa (napr. na základe Vášho špecifického súhlasu).

b) Externí poskytovatelia služieb

Ak je to nevyhnutné, objednáme iné spoločnosti alebo jednotlivcov na vykonanie daných úloh týkajúcich sa našich služieb v rámci dohôd o spracúvaní údajov. Môžeme napríklad poskytnúť osobné údaje agentom, dodávateľom alebo partnerom pre služby spracúvania údajov alebo zaslať upozornenie, o ktoré ste požiadali. Budeme zdieľať alebo sprístupníme informácie externým poskytovateľom služieb v rozsahu požadovanom na spracovanie Vašich požiadaviek. Tieto informácie nebudú nimi použité na žiadne iné ciele, najmä nie na ich vlastné ciele alebo ciele tretej strany. Naši externí poskytovatelia služieb sú zmluvne viazaní k rešpektovaniu diskrétnosti Vašich osobných údajov.

c) Pracovné prenosy

V rámci reorganizácie, spájania, predaja, alebo iného prostriedku presunu (spoločne "Pracovné prenosy"), budeme prenášať informácie zahrňujúce osobné informácie v opodstatnenom rozsahu a nevyhnutnom pre pracovné prenosy, a zabezpečíme, že prijímacia strana súhlasí s rešpektovaním Vašich osobných údajov v zmysle aplikovateľných zákonov ochrany údajov. Aj naďalej budeme zabezpečovať diskrétnosť osobných údajov a upozorníme užívateľov, ktorých sa to dotýka predtým ako sa osobné údaje stanú predmetom iného stanoviska o súkromí.

d) Verejné inštitúcie

Odhalíme Vaše osobné údaje verejným inštitúciám len v prípade, že je to požadované zákonom. Napríklad, budeme odpovedať na požiadavky súdu, orgánom činným v trestnom konaní, regulačným úradom a iným verejným alebo vládnym autoritám, kde sa môžu zahŕňať takéto autority mimo krajiny

e) Z iných právnych dôvodov

Ďalej môžeme Vaše osobné údaje odhaliť v prípade ochrany našich právnych záujmov alebo aj ak je to vyžiadané alebo povolené zákonom, ale ak nám poskytnete súhlas s takýmto prenosom Vašich osobných údajov.

f) Medzinárodné prenosy osobných údajov

V prípade špecifických okolností bude tiež nevyhnutné presunúť Vaše osobné údaje do krajín mimo Európskej únie/Európskeho ekonomického areálu (EEA) (“tretích krajín"). Prenosy do tretích krajín sa môžu týkať všetkých činností opísaných v týchto Zásadách. Tieto zásady sa aplikujú aj v prípade prenosu osobných údajov tretím krajinám s iným stupňom ochrany údajov ako vo Vašej krajine pobytu.

Všetky prenosy osobných údajov do krajín, o ktorých bolo vydané adekvátne rozhodnutie o úrovni ochrany údajov Európskou komisiou nájdete v zozname: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, uvedené na základe zmluvných dohôd a štandardných zmluvných klauzúl používaných Európskou komisiou alebo inými vhodnými spôsobmi obrany aplikovateľných zákonov.

6. Priamy marketing

Pri využívaní našich služieb Vám môžu byť položené otázky týkajúce sa Vášho priania dostávať isté marketingové informácie telefonicky, textovou správou, emailom a/alebo poštou. Ak si to prajete, súhlasíte s tým, aby sme používali Vaše osobné údaje na poskytovanie informácií o produktoch, propagačných aktivitách a špeciálnych ponukách rovnako ako ďalších informácií o našich produktoch a službách.

Kedykoľvek môžete svoj názor ohľadne priameho marketingu zmeniť použitím možnosti neúčasť obsiahnutej v každej správe priameho marketingu, kontaktovaním nás podľa časti 12 uvedenej nižšie, ak je to možné s pripojením informácií o Vašom účte.

7. Užívateľské práva týkajúce sa osobných údajov

Ako údajový subjekt máte špecifické práva týkajúce sa osobných údajov zbieraných od Vás. Toto platí pri každej spracovacej činnosti v rámci týchto zásad. Budeme rešpektovať Vaše práva jednotlivcov a s Vašimi obavami pracovať adekvátne tomu.

Nasledujúci zoznam obsahuje informácie o Vašich právach, ktoré vychádzajú z aplikovateľných zákonov ochrany údajov:

· Právo na opravu: môžete od nás žiadať opravu osobných údajov týkajúcich sa Vás. Snažíme sa uchovávať a kontrolovať Vaše osobné údaje, ktoré sú používané v procese, správne, kompletné, aktuálne a relevantné na základe najnovších informácií pre nás dostupných.

· Právo na obmedzenie: môžete od nás požadovať obmedzenie v spracúvaní Vašich osobných údajov, ak:

o  spochybníte presnosť Vašich osobných údajov v dobe nutného overenia ich presnosti,

o  spracúvanie je neprávne a Vaša požiadavka obmedzenia spracúvania je uprednostnená pred vymazaním Vašich osobných údajov,

o  už viac nepotrebujeme Vaše osobné údaje ale požadujete ich na udržanie, používanie alebo obranu právneho nároku, alebo ak

o  namietate proti spracúvaniu v procese overovania, či naše právne dôvody sú dôležitejšie ako tie vaše.

· Právo na prístup: môžete požiadať o informácie týkajúce sa osobných údajov, ktoré o Vás vlastníme, spolu s kategóriami osobných údajov, ktoré vlastníme alebo kontrolujeme, aké sú používané, kde sme ich zozbierali, ak nie od Vás priamo a komu boli odhalené, ak je to možné. Môžete od nás obdržať jednu kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vlastníme bezplatne. Vyhradzujeme si právo na zmenu a odôvodnený poplatok za každá ďalšiu kópiu, ktorú môžete požadovať.

· Právo na prenos: Na základe Vašich požiadaviek presunieme Vaše osobné údaje inému kontrolórovi, ak je to technicky možné, v súlade s faktom, že spracúvanie je založené na Vašom súhlase alebo nevyhnutné pre naplnenie zmluvy.

· Právo na vymazanie: môžete od nás žiadať vymazanie Vašich osobných údajov ak:

o  osobné údaje už viac nie sú nevyhnutné na ciele, pre ktoré boli zbierané a inak spracúvané;

o  máte právo namietať proti ďalšiemu spracúvaniu Vašich osobných údajov (viď nižšie) a vykonať túto námietku voči spracúvaniu;

o  osobné údaje boli neprávne spracúvané; ak spracúvanie nebolo nevyhnutné

o  v súlade s právnym nárokom

o  najmä pri zadržaní štatutárnych požiadaviek;

o  pre zariadenie, vykonanie a obranu právnych nárokov.

· Právo na námietky: môžete namietať – kedykoľvek – na spracúvanie Vašich osobných údajov v určitej situácii, týkajúcej sa spracúvania údajov nezaloženého na Vašom súhlase, ale na právnych záujmoch alebo záujmoch tretej strany. V takomto prípade už viac nemôžeme spracúvať Vaše osobné údaje, ak nedokážeme plniť právne dôvody a opodstatnenejšie záujmy spracúvania alebo zariadenia, vykonania a obrany právnych nárokov. Ak namietate na spracúvanie, prosím uveďte či si želáte vymazať Vaše osobné údaje, alebo obmedziť ich v našom spracúvaní.

· Právo podať sťažnosť: V prípade porušenia aplikovateľných zákonov o ochrane osobných údajov môžete podať sťažnosť dohliadajúcej autorite v krajine, kde žijete alebo kde došlo k porušeniu.

Urobíme všetko pre naplnenie Vašich požiadaviek do 30 dní, avšak, táto doba môže byť predĺžená vzhľadom na špecifické práva alebo komplexnosť Vašej požiadavky.

V určitých situáciách môže byť nemožné Vám poskytnúť prístup ku všetkým alebo niektorým osobným údajom vzhľadom na štatutárne nariadenia. Ak Vám neumožníme prístup, bude Vám poskytnuté vysvetlenie daného odmietnutia.

V niektorých prípadoch je možné, že nebudeme schopný Vás jasne identifikovať na základe osobných údajov a identifikátorov, ktoré poskytnete vo svojej žiadosti. V takom prípade nie sme schopný vykonať požiadavky z Vašej žiadosti o vykonanie Vašich práv ako sú opísané v tejto časti, pokiaľ nám neposkytnete doplňujúce informácie, ktoré nám umožnia Vás identifikovať.

Pre naplnenie Vašich práv, prosím informujte nás emailom na oou@arspneu.sk. Tiež sa môžete priamo obrátiť na zodpovednú osobu. Kontaktné informácie sú uvedené na konci týchto zásad.

Ak si myslíte, že spracúvanie Vašich údajov porušuje Vaše práva, máte právo podať sťažnosť dohliadajúcej autorite ochrany údajov, najmä Členskému štátu miesta Vášho pobytu, práce alebo vykonania porušenia.

8. Prepojenia

Naše služby môžu obsahovať odkazy na internetové stránky, ktoré nespravujeme. Hoci urobíme všetko pre to, aby prepojenia viedli na stránky, ktoré výhradne zdieľajú náš postoj k ochrane a diskrétnosti, nie sme zodpovední za ochranu a diskrétnosť údajov, ktoré zadáte na takýchto iných internetových stránkach. Pred zadaním informácií na týchto stránkach Vám odporúčame si prečítať ich zásady súkromia a iné vyjadrenia v podobnom znení.

9. Neplnoletí

Jednotlivci mladší ako 16 rokov nemajú poskytovať žiadne osobné údaje bez povolenia a dohľadu ich rodičov alebo zákonných zástupcov. Bez takéhoto povolenia si neželáme ukladať osobné údaje jednotlivcov ani ich spracúvať alebo prenášať tretím stranám. Ak sme si vedomí, že osobné údaje neplnoletej osoby boli zozbierané, vymažeme dané údaje bezodkladne.

10. Citlivé údaje

Nebudeme spracúvať špeciálne kategórie osobných údajov ("citlivé údaje"). Citlivé údaje sú osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické viery, členstvo v odboroch, genetické údaje, biometrické údaje za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby, zdravia fyzickej osoby, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.

11. Zmeny týchto zásad

Vyhradzujeme si právo na diskrétnosť pri úprave našich praktík týkajúcich sa súkromia a aktualizáciu a zmeny v rámci týchto zásad kedykoľvek. Z tohto dôvodu Vám odporúčame sledovať tieto zásady priebežne. Tieto zásady sú aktuálne na základe dátumu "posledná úprava” uvedeného na začiatku tejto strany. Budeme zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi v zmysle zásad, podľa ktorých boli zozbierané, pokiaľ nemáme Váš súhlas s iným narábaním.

Predchádzajúce verzie týchto zásad budú uchované v archíve k možnému nahliadnutiu.

12. Kontaktné informácie

Prosím klaďte Vaše otázky týkajúce sa ochrany údajov a iných požiadaviek týkajúcich sa Vašich práv na: oou@arspneu.sk.

Kde je lepšia cena?
Ak ste niekde našli lepšiu cenu na niektorý náš produkt, dajte nám o tom vedieť!

Názov produktu:

Info o lepšej cene:

Kontrolný reťazec:

diskusia
Prosím opíšte len červené znaky.

Pirelli, Bridgestone - RTF (Run Flat Technology)

Michellin, ZP - (Zero Pressure)

Dunlop - DSST (Dunlop Self-Supporting Technology)

Goodyear - ROF (Run on Flat)

Partneri:  rezervačný systém  objednávkový systém